دست نوشته های تنهایی
 بادی آمد

 بر گی ريخت

آی درخت چه  تحملی ست تو را....

سنگی آمد

 میو ه ات چید.

آی درخت چه تحملي ست تورا....

پرنده ای آمد

لانه کرد بر شاخه ها یت

شاهینی آمد  

پرنده ات برد .

ای درخت چه تحملي ست تورا...

حاشا حاشا

که من به استواری تو شکی کنم.

لیک در عجبم از  دسته ي تبری که تو را برید

و آی درخت چه تحملی ست تو را....

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۰/۳۰ساعت 11:15  توسط زهرا مهرباني راد  |